Typewriter to Printer

A python script on my Raspberry Pi is now typing on my typewriter, not optimized yet, but working. Yeah! zzzzzzzzzzzzzz